GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM HUẾ

Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định đổi tên từ Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm, là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, hoạt động trên lĩnh vực xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. 1. Nhiệm vụ : - Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động. - Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. - Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm : nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước. - Đào tạo, giáo dục định hướng và giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. - Tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật. - Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. - Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. - Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp. - Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Quyền hạn : - Ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và dạy nghề, học nghề. - Khai thác các thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức. - Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm đã giới thiệu hoặc cung ứng lao động. - Thu phí giới thiệu việc làm ( bao gồm : tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động, cung cấp thông tin lao động - việc làm ) và thu học phí theo quy định của pháp luật. - Được tư vấn về học nghề, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp khoá học. - Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc và tập huấn nghề tại Trung tâm, cơ sở sản xuất, cơ sở liên kết đào tạo. - Được ký hợp đồng giảng dạy với người đủ tiêu chuẩn đến giảng dạy tại Trung tâm. - Liên kết với các cơ sở sản xuất, Trung tâm dạy nghề khác, Trường dạy nghề, Trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật. - Phối hợp với Trường phổ thông làm công tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh. - Phối hợp với các tổ chức kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân khác trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ để gắn dạy nghề với việc làm. - Cấp Chứng chỉ nghề, Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề cho người học đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra cuối khoá học. - Tổ chức kiểm tra cấp Chứng chỉ nghề cho người lao động tự học nghề theo hướng dẫn của Trung tâm và chương trình dạy nghề đã được duyệt. - Tổ chức sản xuất các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ phù hợp với nghề dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước để duy trì và phát triển Trung tâm. - Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức của Trung tâm thực hiện theo Nghị định 116/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Quyết định số 2955/2004/QĐ-UB ngày 28/8/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Giám đốc Trung tâm căn cứ vào nhu cầu công việc và khả năng tài chính của Trung tâm thực hiện giao kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động. - Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2002 - 2007 1. Tư vấn, giới thiệu việc làm : Kết quả, từ năm 2002 đến năm 2007 đã tư vấn về việc làm và nghề cho 94.816 lượt người ( nữ 66.707 lượt người ) - bình quân mỗi năm gần 16.000 lượt người. Giới thiệu việc làm và cung ứng lao động 8.549 người ( nữ 5.979 người ) - bình quân mỗi năm trên 1.400 người. - Công tác tư vấn : Với phương châm kịp thời, đầy đủ, chính xác; các thông tin về lao động, việc làm được cập nhật và công khai về tận cơ sở, đến tận người dân. - Giới thiệu việc làm và cung ứng lao động : Lựa chọn và ký kết các hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài tỉnh có chức năng và uy tín để giới thiệu việc làm, cung ứng lao động. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác dạy nghề với hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi tốt nghiệp các khoá học nghề do Trung tâm đào tạo, quan tâm nguồn lao động tại các cơ sở DNLĐ của Trung tâm. Tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường, hội nghị khách hàng, hội thảo, diễn đàn, giao lưu; phối hợp các huyện tổ chức " Tháng việc làm và xuất khẩu lao động "... - Công tác xuất khẩu lao động : Giải pháp trọng tâm là hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, gần dân hơn, thực hiện công khai hóa các thông tin về lao động, việc làm, tài chính, qui trình thủ tục... Tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, giáo dục định hướng và ngoại ngữ, tư vấn, tạo nguồn, hướng dẫn các thủ tục làm hồ sơ, khám sức khoẻ, làm hộ chiếu,... chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công tác xuất khẩu lao động. Chủ động quan hệ với các đơn vị có giấy phép xuất khẩu lao động được Sở Lao động - TB&XH cho phép tuyển lao động trên địa bàn tỉnh để giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. - Sàn giao dịch việc làm : Xuất phát từ nhu cầu bức xúc về lao động, việc làm, đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; nhằm góp phần thúc đẩy thị trường lao động tại Thừa Thiên Huế phát triển theo hướng tích cực, chuyên nghiệp hơn; tháng 3 năm 2007, sàn giao dịch việc làm Thừa Thiên Huế được khai trương và đưa vào hoạt động tại 12 Phan Chu Trinh. Đến nay, qua 9 phiên giao dịch việc làm, hoạt động này đã đem lại hiệu quả thiết thực và trở thành địa chỉ tin cậy của các nhà tuyển dụng và người tìm việc; đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin về cung - cầu lao động và các thông tin liên quan đến lao động - việc làm, đào tạo nghề, quan hệ lao động; đặc biệt đã tổ chức kết nối và giải quyết chỗ làm việc trực tiếp cho người lao động. 2. Đào tạo nghề : Từ năm 2002 đến năm 2007, đào tạo nghề cho 18.279 lượt người ( nữ 10.786 luợt người ) - bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho trên 3.000 lượt người. Trong đó : - Dạy nghề lưu động cho 7.911 lượt người - bình quân trên 1.300 lượt người/ năm. - Đào tạo nghề miễn giảm học phí cho 11.024 lượt người thuộc các đối tượng chính sách, lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, người nghèo - bình quân mỗi năm trên 1.800 lượt người. - Dạy nghề theo đơn đặt hàng : Một vài điển hình đã đào tạo 65 công nhân mộc máy cho Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế, 196 lao động may công nghiệp cho Công ty Dệt may Huế, 90 lao động may công nghiệp và mộc dân dụng của Trung tâm Dạy nghề Hương Trà; hợp đồng đào tạo và cung ứng lao động có nghề may công nghiệp và may chuyên dùng cho các Công ty trong và ngoài tỉnh... - Mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hiệu suất sử dụng máy vi tính, tạo sự chuyển biến về hiệu quả công tác cho cán bộ và người sử dụng vi tính ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đưa bộ môn Tin học đến với hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới ...thu hút hàng ngàn lượt người theo học. - Liên kết với các Trường Cao đẳng, Đại học mở 4 lớp cao đẳng, 2 lớp đại học đào tạo trên 350 cán bộ chuyên môn kinh tế lao động, quản lý xã hội, công tác xã hội, quản lý lao động...phục vụ cho sự phát triển của Ngành; với Trường Trung học Xây dựng miền Trung đào tạo 30 công nhân Điện có tay nghề bậc 3/7. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG - Năm 2001 - 2002 : UBND Tỉnh công nhận Tập thể điển hình tiên tiến.. Bằng khen của UBND tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. - Năm 2003 : Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Bằng khen của UBND Tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề ( 2001 - 2003 ).. - Năm 2004 : UBND Tỉnh chứng nhận đơn vị đạt danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc “. Bằng khen của UBND tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Lao động - TB&XH giai đoạn 2001 – 2004. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. - Năm 2005 : Bằng khen của UBND Tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yên nước giai đoạn 2001 – 2005. - Năm 2006 : Bằng khen của UBND Tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác XKLĐ. UBND Tỉnh công nhận đạt danh hiệu " Tập thể Lao động xuất sắc ". - Năm 2007 : + Đề nghị UBND tỉnh công nhận "Tập thể Lao động xuất sắc". + Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba..

 • BỘ MÁY TỔ CHỨC

  Bấm vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

CÁC PHÒNG BAN


 • Điện thoại cơ quan : 054.3824570
  Điện thoại di động : 0905171889
  Fax : 054.3824570
  Email : ttgtvlhue@hcm.fpt.vn
  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về kết quả công việc được giao, trên lĩnh vực: Tổ chức, Tổng hợp, Hành chính, Văn thư, Thông tin thị trường lao động, Tạp vụ, Bảo vệ của Trung tâm.
 • Điện thoại cơ quan : 054.3833309
  Điện thoại di động : 0905186235
  Fax : 054.3824570
  Email : taivu@vieclamhue.vn
  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về hoạt động tài chính của Trung tâm.

 • Điện thoại cơ quan : 054.3822956
  Điện thoại di động : 0905151367
  Fax : 054.3824570
  Email : daotao@vieclamhue.vn
  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về kết quả công việc được giao, trên lĩnh vực: Đào tạo nghề của Trung tâm.

 • Điện thoại cơ quan : 054.3827457
  Điện thoại di động : 0913458452
  Fax : 054.3824570
  Email : tvgtvl@vieclamhue.vn
  Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và pháp luật về kết quả công việc được giao, trên lĩnh vực: Tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động của Trung tâm.

 • Điện thoại cơ quan : 054.3846871
  Điện thoại di động : 0905202148
  Fax : 054.3824570
  Email : baohiemthatnghiep_tthue@yahoo.com.vn
  Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và pháp luật về kết quả công việc được giao, trên lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.


View Larger Map